Skip to main content

Behandelvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Babor Institute Skin Balance en de cliënt waarop Babor Institute Skin Balance deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen Babor Institute Skin Balance

Babor Institute Skin Balance zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Babor Institute Skin Balance zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Babor Institute Skin Balance melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Babor Institute Skin Balance het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch. Annuleringen via mail, WhatsApp of andere social media wordt als niet gelezen beschouwd. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Babor Institute Skin Balance de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomen kan Babor Institute Skin Balance de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Babor Institute Skin Balance moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Bij ziekte en bijzondere omstandigheden als uitzondering. Behandelingen die de cliënt zelf inboekt via het online reserveringssysteem, worden verrekend volgens de geldende tarieven en kunnen qua inhoud, tijdstip of tijdsduur achteraf niet worden gewijzigd. Mocht er onverhoopt een afspraak welke online door en cliënt is ingeboekt niet passen in de agenda van Babor Institute Skin Balance om wat voor redenen, dan heeft Babor Institute Skin Balance het recht om deze afspraak te annuleren of te verzetten.

Betaling

Babor Institute Skin Balance vermeldt prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Slechts na overleg met de schoonheidsspecialiste kan er achteraf betaald worden middels een factuur. De betalingstermijn bij uitgestelde betaling via facturering is uiterlijk 14 dagen. Bij het niet nakomen van de eerste betalingstermijn stuurt Babor Institute Skin Balance de cliënt een 1e herinnering, vervolgens een 2e herinnering. Na de 2e herinnering geeft Babor Institute Skin Balance de vordering over aan een bevoegd incasso bureau.

Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Babor Institute Skin Balance vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Babor Institute Skin Balance neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Babor Institute Skin Balance behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Babor Institute Skin Balance zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding

Babor Institute Skin Balance is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Babor Institute Skin Balance verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Babor Institute Skin Balance is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Babor Institute Skin Balance is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Garantie

Babor Institute Skin Balance geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

– De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;

– De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals aangegeven door de schoonheidsspecialiste, niet heeft opgevolgd;

– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;

– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

– Wanneer de cliënt niet tevreden is over bij Babor Institute Skin Balance gekochte producten, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van Babor doch binnen een week (7 dagen).

Beschadiging & diefstal

Babor Institute Skin Balance heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Babor meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Babor  Institute Skin Balance en de behandelende schoonheidsspecialiste. Babor Institute Skin Balance moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Babor Institute Skin Balance de behandeling opnieuw verrichten zoals oorspronkelijk overeengekomen. Indien Babor Institute Skin Balance en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan een geschillencommissie, wetgever of mediator.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Babor Institute Skin Balance het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Babor Institute Skin Balance en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Aanvullende voorwaarden website

Hoewel Babor Institute Skin Balance ernaar streeft om correcte informatie te verschaffen, kan Babor Institute Skin Balance niet garanderen dat de content op deze website juist en volledig is. Verwijzingen naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Babor Institute Skin Balance is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Tevens is Babor Institute Skin Balance niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden die getoond zijn op deze website. Babor Institute Skin Balance behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.

Als u vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op.

Privacy statement

Babor Institute Skin Balance respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Babor Institute Skin Balance gebruikt uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal Babor Institute Skin Balance deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Babor Institute Skin Balance zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Babor Institute Skin Balance gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

– Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

– Om het winkelen bij Babor Institute Skin Balance zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

-Babor Institute Skin Balance gebruikt uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven onderaan de nieuwsbrief.

– Gegevens over het gebruik van de website van Babor Institute Skin Balance en de feedback die Babor Institute Skin Balance krijgt van haar bezoekers helpen Babor Institute Skin Balance om haar website verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Babor Institute Skin Balance verkoopt uw gegevens niet.

Babor Institute Skin Balance zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Babor Institute Skin Balance gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Babor Institute Skin Balance geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy statement van Babor Institute Skin Balance, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy statement nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Webshop

Bent u niet tevreden over de levering, is een product beschadigd of hebt u een vraag; neem dan zo spoedig als mogelijk contact met ons op via ons algemene email adres info@skinbalancehaaksbergen.nl. Wij reageren snel op uw vraag en lossen het graag samen met u op.

U hebt na ontvangst van het door ons geleverde product 14 dagen bedenktijd, u mag het product binnen deze periode retour zenden mits het onbeschadigd en in gesloten en originele verpakking verkeerd.

Wij storten na ontvangst van het retour gestuurde product het gehele transactie bedrag binnen 14 dagen terug op uw bankrekening / creditcard / Paypal-rekening.

Retourneren van verkeerd bestelde producten is altijd voor eigen kosten. Neem voor het retour zenden graag vooraf even contact met ons op via info@skinbalancehaaksbergen.nl